Τα δικαιολογητικά των Ελλήνων του εξωτερικού

Φορολογία ομογενών

Φορολογική δήλωση 2013.Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα πληροφορίες που αναφέρουν ότι η κυβέρνηση της χώρας πρόκειται να φορολογήσει με φόρο έως 45% τις καταθέσεις των ομογενών στις ελληνικές τράπεζες. Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε απόφαση με την οποία καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις φορολογικές δηλώσεις των κατοίκων του εξωτερικού.

Χιλιάδες ομογενείς από τον Καναδά, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, τους οποίους τροφοδοτούν με χρήματα από το εισόδημα που αποκτούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες που διαμένουν.

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Μαυραγάνη, καθορίζονται προς διευκόλυνση των ομογενών εκ νέου τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος. 

Ειδικότερα, με τη νέα υπουργική απόφαση απλοποιείται η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων και των ομογενών, υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) τα εξής δικαιολογητικά: Βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους, ή ελλείψει εκκαθάρισης αντίγραφο της δήλωσης τους που υπέβαλλαν στο άλλο κράτος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest