ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΜΜ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΚΜΜ. Σκοπός της Συνέλευσης ήταν η παρουσίαση του ετήσιου Οικονομικού Απολογισμού για το οικονομικό έτος, που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, και η έγκριση του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019-2020.

Διαπιστώθηκε απαρτία στις 3:30 και η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε με την καθιερωμένη προσευχή και την εκλογή προέδρου και γραμματέα. Πρόεδρος εξελέγη για πρώτη φορά η κυρία Κατερίνα Στεφάνου ενώ γραμματέας η εξελέγη η κυρία Βασιλική Λόντου. Στη συνέχεια διεξήχθη η ανάγνωση των πρακτικών των δύο περασμένων Γενικών Συνελεύσεων και τα μέλη εξέφρασαν ορισμένες διορθώσεις των πρακτικών οι οποίες και εγκρίθηκαν. Στη συνέχεια ξεκίνησε η συζήτηση για το πρώτο θέμα, που αφορούσε τον Οικονομικό Απολογισμό. Στο σημείο αυτό κατατέθηκε στο προεδρείο “Σύσταση-Πρόταση” υπογεγραμμένη από 16 μέλη σύμφωνα με την οποία ζητήθηκε η αναβολή της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Η πρόεδρος αφού ανέγνωσε διεξοδικά την “Σύσταση -Πρόταση” την έθεσε σε ψηφοφορία προς το αρμόδιο να αποφασίσει σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Κατά την άποψη μερίδας μελών αυτή δεν ήταν η ενδεδειγμένη πρακτική και αποχώρησαν από την αίθουσα μη λαμβάνοντας μέρος στην ψηφοφορία.

Μετά την καταψήφιση της “Σύστασης-Πρότασης” από την πλειοψηφία των παρευρισκόμενων μελών, η συζήτηση συνεχίστηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον εκπρόσωπο της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών Ernst & Young, Wajih Chemali, CPA auditor, CA, που πραγματοποιεί τον ετήσιο έλεγχο. Παρουσιάστηκε ο Ελεγμένος Οικονομικός Απολογισμός του έτους, που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 και έπειτα ακολούθησε περίοδος ερωτήσεων, όπου ο Ταμίας της Κοινότητας Επαμεινώνδας Καψής και ο εκπρόσωπος της Ε&Υ έδωσαν τις σχετικές απαντήσεις στα μέλη της ΕΚΜΜ. Στη συνέχεια, εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την επαναπρόσληψη της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών Ernst & Young για τον ετήσιο έλεγχο, καθώς πέρα από την άψογη εργασία τους, τα τελευταία χρόνια διατηρούν το ίδιο ποσό αμοιβής για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Η Γενική Συνέλευση συνεχίστηκε με την παρουσίαση και έγκριση του Συγκεντρωτικού Προϋπολογισμού της Κοινότητας, για το οικονομικό έτος 2019-2020. Κατόπιν ακολούθησε περίοδος ερωτήσεων στην οποία δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα των μελών.

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να αποστείλουν περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τα όσα συζητήθηκαν, μπορούν να αποστείλουν email στη διευθυνση info@hcgm.org με τις ερωτήσεις τους και θα λάβουν γραπτή απάντηση από την Διοίκηση της ΕΚΜΜ.

Τόσο ο Απολογισμός του οικονομικού έτους 2018-2019, όσο και ο Προϋπολογισμός του 2019-2020 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΜΜ στη διεύθυνση, https://hcgm.org/hcgm-consolidated-budget-2019-2020/

Πηγή: ΕΚΜΜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest